Hotărârea nr. 350/2020

Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 350
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
Privind: aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură  Sportivă Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 2.247 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov ca urmare a fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură  Sportivă Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, precum şi ale H.C.L. nr. 235/29.03.2019 prin care s-a aprobat înființarea structurii sportive ”Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov”, instituție publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov; precum și ale art. 173 din Codul Muncii, coroborate cu prevederile Titlului III - Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, din Partea a VI-a a Codului Administrativ;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov ca urmare a fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2020.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 17.04.2019 își încetează aplicabilitatea începând cu data de 01.10.2020.
 
 
Art. 3. Personalul contractual din cadrul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov va fi transferat începând cu data de 01.10.2020 la Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, cu păstrarea încadrării și a drepturilor salariale.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ORGANIGRAMA 2020 2.pdf
  • STAT FUNCTII ianuarie 2020 (1).pdf