Hotărârea nr. 35/2020

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.D. - Schimbare funcţiune clădire Hotel Poiana în clădire cu funcţiune de locuinţe de vacanţă şi hoteliere, compartimentări interioare nestructurale, refacere acoperiş, mansardare parţială a corpului cu regim de înălţime parter, înlocuire tâmplărie exterioară, termoizolaţie exterioară, concesionare teren, extindere cu salon de mic dejun, extindere pe verticală (deasupra recepţiei)” aprobată cu H.C.L. nr. 637/16.12.2013, prelungită cu H.C.L. nr. 34/2016 şi H.C.L. nr. 708/2017, în Braşov, Poiana Braşov, str. Valea Dragă nr. 2, iniţiator S.C. ANA HOTELS S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 35
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

 
Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.D. - Schimbare funcţiune clădire Hotel Poiana în clădire cu funcţiune de locuinţe de vacanţă şi hoteliere, compartimentări interioare nestructurale, refacere acoperiş, mansardare parţială a corpului cu regim de înălţime parter, înlocuire tâmplărie exterioară, termoizolaţie exterioară, concesionare teren, extindere cu salon de mic dejun, extindere pe verticală (deasupra recepţiei)” aprobată cu H.C.L. nr. 637/16.12.2013, prelungită cu H.C.L. nr. 34/2016 şi H.C.L. nr. 708/2017, în Braşov, Poiana Braşov, str. Valea Dragă nr. 2, iniţiator S.C. ANA HOTELS S.A.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.180 din 17.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.D. - Schimbare funcţiune clădire Hotel Poiana în clădire cu funcţiune de locuinţe de vacanţă şi hoteliere, compartimentări interioare nestructurale, refacere acoperiş, mansardare parţială a corpului cu regim de înălţime parter, înlocuire tâmplărie exterioară, termoizolaţie exterioară, concesionare teren, extindere cu salon de mic dejun, extindere pe verticală (deasupra recepţiei)” aprobată cu H.C.L. nr. 637/16.12.2013, prelungită cu H.C.L. nr. 34/2016 şi H.C.L. nr. 708/2017, în Braşov, Poiana Braşov, str. Valea Dragă nr. 2, iniţiator S.C. ANA HOTELS S.A.;
Văzând adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi     alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.D. - Schimbare funcţiune clădire Hotel Poiana în clădire cu funcţiune de locuinţe de vacanţă şi hoteliere, compartimentări interioare nestructurale, refacere acoperiş, mansardare parţială a corpului cu regim de înălţime parter, înlocuire tâmplărie exterioară, termoizolaţie exterioară, concesionare teren, extindere cu salon de mic dejun, extindere pe verticală (deasupra recepţiei)”, în Braşov, Poiana Braşov, str. Valea Dragă nr. 2, iniţiator S.C. ANA HOTELS S.A., aprobată cu H.C.L. nr. 637/16.12.2013 şi prelungită cu H.C.L. nr. 34/2016 şi H.C.L. nr. 708/2017, cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate iniţial.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.