Hotărârea nr. 349/2020

Aprobarea fuziunii prin absorbţie a Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 349
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea fuziunii prin absorbţie a Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.687 din 18.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea fuziunii prin absorbţie a Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov; prin care se propune  aprobarea fuziunii prin absorbţie a Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braţov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 112/2007, republicată conform H.C.L. nr. 468/2018, H.C.L. nr. 200/2013, H.C.L. nr. 235/2019 şi H.C.L. nr. 243/2019; precum şi ale art. 232, art. 233, alin. (1), art. 234, art. 235, alin. (1) din Codul Civil; ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului; ale H.G.  nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 69/2000 şi ale art. 173, art. 174 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 12, art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. e), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a),     art. 551, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă fuziunea prin absorbţie între instituţia publică absorbantă Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov şi instituţia publică absorbită Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov începând cu data de 01.10.2020.
 
 
Art. 2. Drepturile şi obligaţiile Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, instituţie publică absorbită, se transferă în patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică-persoană juridică care absoarbe.
 
 
Art. 3. Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov se completează, în mod corespunzător, ca urmare a preluării activităţii Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.
 
 
Art. 4. Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov păstrează elementele de identificare şi modalităţile de finanţare, respectiv din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local al Municipiului Braşov, astfel cum sunt menţionate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat prin H.C.L. nr. 243 din 17.04.2019.
 
 
Art. 5. Personalul din cadrul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov va fi preluat în cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov.
 
 
Art. 6. Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov va actualiza Statutul, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Organigrama şi Statul de funcţii şi le va supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 7. Instituţiile publice care fuzionează vor încheia prin reprezentanţii lor legali protocoale privind predarea-primirea patrimoniului, arhivei, prevederilor bugetare, raportărilor financiare, execuţiei bugetare şi a oricăror operaţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.
 
 
Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, reprezentanţii legali ai Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov şi ai Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.