Hotărârea nr. 348/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Crișan nr. 5 B, către Gonțea Ion și Gonțea Gabriela.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 348
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Crișan nr. 5 B, către Gonțea Ion și Gonțea Gabriela;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând. Referatul de aprobare nr. 58.219 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Crișan nr. 5 B, către Gonțea Ion și Gonțea Gabriela;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 180/51178/2020 întocmit de expert evaluator S.C. FUNCIARA S.R.L. și procesul verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012 republicată, precum și prevederile art. 1650, 1657 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 364, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Crișan nr. 5 B, în cotă de 73/100 din 372 m.p., identificat conform C.F. nr. 120476 Brașov, nr. cad. 120476, către Gonțea Ion și Gonțea Gabriela, beneficiari ai unui drept de concesiune.
 
 
Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 180 Euro/m.p., respectiv 48.881 Euro, conform Raportului de evaluare nr. 7977/9/2019 întocmit de expert evaluator S.C. FUNCIARA S.R.L. și a procesului verbal al comisiei constituite în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția nr. 4790/2012, republicată.
           (2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii.
          (3) În caz de neachitare la termenul scadent a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile de neplată.
           (4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, Direcția Economică și Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.