Hotărârea nr. 347/2020

Înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului - tronson strada Drumul Sulinar.

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 347
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului - tronson strada Drumul Sulinar; 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.564 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului - tronson strada Drumul Sulinar;
Văzând cererea nr. 55.949/2020 și documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului tronson str. Drumul Sulinar întocmită de ing. Petru Valentina Garofița - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului - tronson strada Drumul Sulinar, identificat prin drum, în afară de C.F. cu nr. top. 14197, conform documentației cadastrale de primă înscriere, întocmite de ing. Petru Valentina Garofița - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.