Hotărârea nr. 346/2020

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brașov a unor terenuri aferente obiectivului de investiție - Complex Multifuncțional - Sala Polivalentă Brașov cu dotări aferente, amenajări exterioare, accese și organizare de șantier.
 
HOTĂRÂREA Nr. 346
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Privind: trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brașov a unor terenuri aferente obiectivului de investiție - Complex Multifuncțional - Sala Polivalentă Brașov cu dotări aferente, amenajări exterioare, accese și organizare de șantier;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 59.114 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brașov a unor terenuri aferente obiectivului de investiție - Complex Multifuncțional - Sala Polivalentă Brașov cu dotări aferente, amenajări exterioare, accese și organizare de șantier;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 296, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilelor - terenuri aferente obiectivului de investiție Complex Multifuncțional - Sala Polivalentă Brașov cu dotări aferente, amenajări exterioare, accese și organizare de șantier, identificate după cum urmează:
- C.F. nr. 143795 Brașov, nr. cadastral 143795 - în suprafață de 15836 m.p.
- C.F. nr. 140219 Brașov, nr. cadastral 140219 - în suprafață de 43225 m.p.
- C.F. nr. 106664 Brașov, nr. cadastral 106664 - în suprafață de 11244 m.p.
- C.F. nr. 139957 Brașov, nr. cadastral 139957 - în suprafață de 44800 m.p.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.