Hotărârea nr. 344/2020

Reglementarea situației juridice a unui teren situat în Brașov, Poiana Brașov.
HOTĂRÂREA Nr. 344
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a unui teren situat în Brașov, Poiana Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.929 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a unui teren situat în Brașov, Poiana Brașov;
Având în vedere adresa S.C. Rozdava S.R.L. înregistrată cu nr. 33.790/27.03.2020;
Văzând documentația cadastrală de primă înscriere întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai - persoană fizică autorizata A.N.C.P.I., înregistrată cu nr. 58432 din 19.06.2020;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, identificat în C.F. nr. 130173 Brașov, nr. top. 13165/1, conform documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.