Hotărârea nr. 343/2020

Reglementarea situației juridice a terenului aferent Teleschi Bradul - stația superioară.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 343
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a terenului aferent Teleschi Bradul - stația superioară;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.192 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a terenului aferent Teleschi Bradul - stația superioară;
Având în vedere adresa S.C. Ana Teleferic S.A. nr. 24.786/2020;
Văzând  documentația cadastrală de primă înscriere întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren, situat în Brașov, identificat conform C.F. nr. 163310 Brașov, nr. top. 13171, conform documentației cadastrale de primă înscriere întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai.
 
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov, a lotului în suprafață de 81 m.p. rezultat în urma dezmembrării aprobate conform art. 1 din prezenta.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.