Hotărârea nr. 341/2020

Reglementarea situației juridice a terenului aferent Telecabina Kanzel - stația inferioară.

 

HOTĂRÂREA Nr. 341
din data de  30  iunie  2020

 

 

 
 
 
 
Privind: reglementarea situației juridice a terenului aferent Telecabina Kanzel - stația inferioară;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.753 din 2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a terenului aferent Telecabina Kanzel - stația inferioară;
Având în vedere adresa S.C. Ana Teleferic S.A. nr. 24.786/2020;
Văzând documentațiile cadastrale de primă înscriere și de alipire întocmite de ing. Coman Dragoș Mihai - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.;
Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov, a imobilului teren, în suprafață de 3600 m.p., identificat conform C.F. nr. 130590 Brașov, nr. top. 14191/3.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov, a imobilului teren, identificat conform C.F. nr. 32814 Brașov, nr. top. 14197/3/3, conform documentației cadastrale de primă înscriere întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai.
 
 
Art. 3. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov, a imobilului teren, în suprafață de 832 m.p., identificat conform C.F. nr. 109837 Brașov, nr. top. 14208/1/28/2.
 
 
Art. 4. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, identificat în C.F. nr. 130590 Brașov, nr. top. 14191/3, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai.
 
 
Art. 5. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, identificat în C.F. nr. 109837 Brașov, nr. top. 14208/1/28/2, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai.
 
 
Art. 6. Se aprobă alipirea loturilor rezultate conform documentațiilor cadastrale ce au făcut obiectul art. 2, din prezenta hotărâre, a lotului în suprafață de 683 m.p., și a lotului în suprafață de 180 m.p., rezultate din dezmembrările aprobate conform art. 4 și art. 5 din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.