Hotărârea nr. 34/2020

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire show-room auto, atelier pregătire livrare, totem şi împrejmuire parţială”, în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 232, beneficiar Zarian Trans S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 34
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire show-room auto, atelier pregătire livrare, totem şi împrejmuire parţială”, în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 232, beneficiar Zarian Trans S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 5.268 din 17.01.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire show-room auto, atelier pregătire livrare, totem şi împrejmuire parţială”, în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 232, beneficiar Zarian Trans S.R.L.;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 1/17.01.2020, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 100 din data de 05.12.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire show-room auto, atelier pregătire livrare, totem şi împrejmuire parţială”, în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 232;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 113849/2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire show-room auto, atelier pregătire livrare, totem şi împrejmuire parţială”, în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 232, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi     alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire show-room auto, atelier pregătire livrare, totem şi împrejmuire parţială, în Municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 232, beneficiar Zarian Trans S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.