Hotărârea nr. 339/2020

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în strada Colonia Metrom f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 339
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în strada Colonia Metrom f.n.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.079 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în strada Colonia Metrom f.n.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),  art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului în suprafață de 3.953 m.p., situat în str. Colonia Metrom f.n., identificat cu nr. cad. 102934, (nr. top. 6791/2/1/4 - nr. cad. vechi 8028) înscris în C.F. nr. 102934 Brașov.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului identificat la art.1 din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brașov.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.