Hotărârea nr. 338/2020

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 338
din data de 30  iunie  2020

 

 

 
Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.059 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 100;
Văzând, adresa S.C. RATBV S.A. nr. 50.114/2020, respectiv reglementarea înscrierilor în cartea funciară a bunurilor Municipiului Brașov date în exploatare/administrare operatorului de transport, Societatea RATBV S.A. pe perioada delegării gestiunii, a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent structurii tehnico-edilitare a Municipiului Brașov, utilizate pentru furnizarea - prestarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Brașov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport de persoane în UAT cu modificările și completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului - identificat conform documentației cadastrale întocmite de exp. Guiu Gabriel Cătălin.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.