Hotărârea nr. 337/2020

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Timiș Triaj f.n.
HOTĂRÂREA Nr. 337
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Timiș Triaj f.n.;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.044 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Timiș Triaj f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, în suprafață de 35 m.p., situat în Brașov, str. Timiș Triaj f.n., identificat sub nr. cad. 108764, din C.F. nr. 108764 Brașov.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului identificat cu nr. cad. 108742, din C.F. nr. 108742 Brașov, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brașov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.