Hotărârea nr. 335/2020

Dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu f.n.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 335
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
Privind: dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu f.n.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.304 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu f.n.;
Având în vedere adresa S.C. Ana Teleferic S.A. nr. 17.979/2020;
Văzând documentațiile cadastrale de primă înscriere întocmite de ing. Coman Dragoș Mihai - persoană fizică autorizată A.N.C.P.I.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, identificat în C.F. nr. 136798 Brașov, cu nr. top. 13139/2/1, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai.
 
 
Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului teren în suprafață de 1079 m.p., identificat conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai aprobată conform art. 1.
 
 
Art. 3. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, identificat în C.F. nr. 136819 Brașov, cu nr. top. 13147/2, conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai.
 
 
Art. 4. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov, a imobilului teren, în suprafață de 416 m.p., identificat conform Documentației cadastrale de primă înscriere, întocmită de ing. Coman Dragoș Mihai, aprobată conform art. 3.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.