Hotărârea nr. 334/2020

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 334
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 
Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.319 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
Văzând adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov primită pe e-mail, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 58.319/2020 prin care ne informează că, Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale s-a întrunit în data de 17.06.2020 conform procesului verbal nr. 22 din 17.06.2020 şi au stabilit familia îndreptăţită să primească locuinţă socială situată în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, ap. 13;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei constituite conform H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 809/202019, republicată prin H.C.L. nr. 247/2020 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (3),  lit. g), art. 154, alin. (2), alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică poziţia nr. 35 din Anexa la H.C.L. nr. 574/2014, republicată, în sensul menţionării familiei Bîrlea Nicolae Daniel astfel:
 

Nr.

crt.

Nr. poziţie

Nume, prenume solicitant

Punctaj cf. H.C.L. nr. 809/2019

republicată prin

H.C.L. nr. 

247/2020

Nr. membri familie

Bărbaţi

 

Femei

Copii

 

Recomandări

Comisie;

nr. camere

35

Poz. 24 din anexa la H.C.L. nr. 809/2019 rep. prin  H.C.L. nr. 247/2020

Bîrlea Nicolae Daniel

2350

3

1

1

1

2

 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 574/2014, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
                                                                         
 
                                
HOTĂRÂREA Nr. 574 din data de 27 noiembrie 2014
Republicată conform H.C.L. nr. 258/2015; H.C.L. nr. 852/2018; H.C.L. nr. 143/2019;
H.C.L. nr. 757/2019; H.C.L. nr. 263/2020 şi conform H.C.L. nr. 334 din 30 iunie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului  nr. 144, urmare proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.319 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;
Văzând adresa Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov primită pe e-mail, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 58.319/2020 prin care ne informează că, Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale s-a întrunit în data de 17.06.2020 conform procesului verbal nr. 22 din 17.06.2020 şi au stabilit familia îndreptăţită să primească locuinţă socială situată în Braşov, str. Zizinului, nr. 144, ap. 13;
Ţinând cont de procesul verbal al comisiei constituite conform H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;
Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 809/202019, republicată prin H.C.L. nr. 247/2020 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), art. 139, alin. (3),  lit. g), art. 154, alin. (2), alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, rezultate din proiectului Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Contractul de închiriere pentru locuinţa socială se încheie potrivit contractului-cadru de închiriere prezentat în anexa nr. 8 din H.G. nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 42, art. 44 - 49 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor specifice din Codul Civil şi Codul Fiscal.
Încheierea contractelor de închiriere se face condiţionată de prezentarea certificatului de neurmărire fiscală de la Direcţia Fiscală Braşov, care atestă că nu are datorii la bugetul local.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL 574 rep.pdf