Hotărârea nr. 332/2020

Darea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Braşov, a imobilului (PT 1 CBH) situat în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 15.

 

HOTĂRÂREA Nr. 332
din data de 30  iunie  2020

 

 

 
Privind: darea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Braşov, a imobilului (PT 1 CBH) situat în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 15;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 41.540 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Braşov, a imobilului (PT 1 CBH) situat în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 15;
Văzând adresele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, filiala Braşov nr. 271/2020 şi 345/2020 înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 41.540/2020 respectiv nr. 51.822/2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. d) şi art. 349 - 351 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Braşov, a imobilului (PT 1 CBH) situat în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 15, identificat în C.F. nr. 100548, nr. cadastral 100548-C1, având valoarea de inventar 179.207 lei.
 
 
Art. 2. Destinaţia imobilului menţionat la art. 1, este pentru desfăşurarea activităţilor specifice Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, filiala Braşov.
 
 
Art. 3. Se aprobă Contractul de folosinţă gratuită (comodat), conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru imobilul atribuit conform art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Braşov.
 
 
Art. 5. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Contract folosinta grat .pdf