Hotărârea nr. 331/2020

Aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale nr. 5 şi nr. 7, situate în Municipiul Brașov, str. Uranus nr. 1.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 331
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale nr. 5 şi nr. 7, situate în Municipiul Brașov, str. Uranus nr. 1;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.886 din 17.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a spaţiilor comerciale nr. 5 şi nr. 7, situate în municipiul Brașov, str. Uranus nr. 1;
Văzând Extrasele de carte funciară nr. 134246-C1-U6 şi nr. 134246-C1-U8 Brașov, precum şi Rapoartele de evaluare elaborate în data de 09.04.2020 de către S.C. DANINA STAR S.R.L. Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243,   alin. (1), lit. a), art. 332, art. 333, alin. (1), alin. (5) și art. 362, alin. (1), alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spaţiilor cu destinația spații comerciale - comerț cu amănuntul, şi anume:
- spațiul comercial nr. 5, identificat în C.F. nr. 134246-C1-U6 Braşov, nr. cad. 134246-C1-U6  şi
- spațiul comercial nr. 7, identificat în C.F. nr. 134246-C1-U8 Braşov, nr. cad. 134246-C1-U8,
situate în Municipiul Braşov, str. Uranus nr. 1, fiecare în suprafaţă de 11,46 m.p., pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.
 
 
Art. 2. Valoarea de inventar a fiecărui spațiu comercial este de 56.770 lei.
 
 
Art. 3. Se însuşesc Rapoartele de evaluare întocmite de către S.C. DANINA STAR S.R.L. Brașov.
 
 
Art. 4. Preţul de pornire al licitaţiei publice pentru fiecare spațiu comercial este de 166,17 Euro/lună.
 
 
Art. 5. Se aprobă Documentația de atribuire (Caietul de sarcini, Fișa de date a procedurii, Contractul - cadru, Formulare și modele de documente) conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • DOCUM DE ATRIB URANUS.pdf
  • CAIET DE SARCIN URANUS.pdf
  • CTR CADRU INCH SP COM.pdf
  • FORM SI MODELE DOCUM CUPRINS.pdf
  • Formulare URANUS.pdf
  • Fisa de date URANUS LAST.pdf
  • Caiet sarcini TITLU , CUPRINS.pdf