Hotărârea nr. 330/2020

Aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinația de servicii complementare din cadru CATTIA (restaurant, spații auxiliare și cafenea).

 

HOTĂRÂREA Nr. 330
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinația de servicii complementare din cadru CATTIA (restaurant, spații auxiliare și cafenea);
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.295 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor cu destinația de servicii complementare din cadru CATTIA (restaurant, spații auxiliare și cafenea);
Având în vedere prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 567/2019, republicată conform H.C.L. nr. 32/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri din str. Institutului, nr. 35, Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 333, alin. (5) și art. 362, alin. (1), alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a spațiilor cu destinația de servicii complementare din cadru CATTIA (restaurant, spații auxiliare și cafenea), inclusiv a dotărilor, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Valoarea de inventar a întregului imobil (teren și construcție) este de 57.865.754,34 lei.
 
 
Art. 2.  (1) Preţul de pornire al licitaţiei publice este de 3401,3 Euro/lună.  
            (2) Chiria se va plăti anticipat, lunar, până la data de 10 a lunii anterioare, în lei, la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se face plata
 
 
Art. 3. Contractul se va încheia pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, prin acordul părților. 
 
 
Art. 4. Se aprobă Documentația de atribuire, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 2 - Dotari.pdf
  • Formulare CATTIA.pdf
  • Contract inchiriere CATTIA.pdf
  • Fisa de date CATTIA.pdf