Hotărârea nr. 329/2020

Închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie, aflate în proprietatea Municipiului Brașov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 329
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 
Privind: închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie, aflate în proprietatea Municipiului Brașov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.451 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie, aflate în proprietatea Municipiului Brașov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L.;
Având în vedere că la data prezentei în administrarea S.C. Rial S.R.L. se află mai multe imobile cu destinația de locuințe și cu altă destinație proprietatea municipiului Brașov;
Văzând amendamentul Comisiei de specialitate nr. 5, formulat în plenul ședinței Consiliului Local, respectiv se va introduce în titlul proiectului, sintagma „aflate în proprietatea Municipiului Brașov”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 75, alin. (1), lit. b), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), alin. (14), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 332, art. 333, alin. (1), alin. (5), art. 362, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Imobilele constând în spaţii cu destinaţia de locuinţe şi cu altă destinaţie, proprietatea  Municipiului Braşov, libere de sarcini, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L., vor fi închiriate conform destinaţiei acestora, prin licitaţie publică.
 
 
Art. 2. Imobilele prevăzute la art. 1, aflate în proprietatea Municipiului Brașov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L., care îndeplinesc condiţiile pentru închiriere prin licitaţie publică, vor face obiectul aprobării prin hotărâri ulterioare ale Consiliului Local al Municipiului Braşov şi vor cuprinde, pentru fiecare imobil în parte următoarele:
          a) Datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunului care face obiectul închirierii;
          b) destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii;
          c) durata închirierii;
          d) preţul minim al închirierii;
 
 
Art. 3. Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri, spațiile cu altă destinație aflate sub contract de închiriere în derulare care pot fi prelungite conform prevederilor contractuale, de către S.C. RIAL S.R.L.
 
 
Art. 4. Se aprobă Regulamentul privind închirierea spațiilor prevăzute la art. 1, anexă parte integrantă la prezenta.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov și Societatea Rial S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • regulament inchiriere prin licitatie publica spatii administarte de rial.doc