Hotărârea nr. 328/2020

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie aflate în proprietatea Municipiului Brașov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 328
din data de 30  iunie  2020

 

 

 
 
Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie aflate în proprietatea Municipiului Brașov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.307 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Braşov în Comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie aflate în proprietatea Municipiului Brașov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L.;
Având în vedere că la data prezentei în administrarea S.C. RIAL S.R.L. se află mai multe imobile cu destinația de locuințe și spații cu altă destinație, proprietatea Municipiului Brașov;
Văzând amendamentul Comisiei de specialitate nr. 5, formulat în plenul ședinței Consiliului Local, respectiv se va introduce în titlul proiectului, sintagma „aflate în proprietatea Municipiului Brașov”;
Luând în consideraţie prevederile art. 333, alin. (5) combinat cu cele ale art. 362, alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, conform cărora Societatea Rial S.R.L., în calitate de administrator, urmează să procedeze la închirierea bunurilor proprietatea Municipiului Brașov;
Ținând cont că în componenţa Comisiei de evaluare ce se constituie, conform art. 338, alin. 1 şi 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, urmează să facă parte, conform art. 317, alin 3, lit. b) din acelaşi act normativ şi reprezentanţi ai consiliilor locale numiţi în acest scop;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 75, alin. (1), lit. b), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a), art. 317, alin 3, lit. b) și art. 338 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe şi a celor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov, date în administrarea Societăţii Rial S.R.L., compus dintr-un număr de 5 membri cu supleanți.
 
 
Art. 2. Din partea Consiliului Local al Municipiului Brașov în comisia menționată la art. 1 se desemnează ca membri titulari președinții comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 și ca membri supleanți secretarii comisiilor menționate anterior.
 
 
Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 345 din 28.07.2016 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 20.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei comisii, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu și Urbanism Comercial şi Societatea Rial S.R.L vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.