Hotărârea nr. 327/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25, ap. 7, deţinut de PETRIŞ CRISTIANA MAGDALENA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 327
din data de 30  iunie  2020

 

 
 
 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25, ap. 7, deţinut de PETRIŞ CRISTIANA MAGDALENA;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 55.253 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25, ap. 7, deţinut de PETRIŞ CRISTIANA MAGDALENA;
Văzând adresa nr. 55.253 din 11 iunie 2020 prin care numitul Cârnu Constantin-Claudiu, împuternicit al doamnei Petriş Cristiana Magdalena, cu procura nr. 504/810.03.2020 întocmită la Birou individual notarial Grămadă Antoniu Gheorghe, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25, ap. 7, înscris în C.F. nr. 28452 Braşov, identificat cu nr. top. (5657/3, 5658/1/3/a/2, 5657/1/a, 5658/1/1/a)/I, monument istoric “Casa Mureşenilor” cod BV-II-m-A-11582, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2828/2015, pentru preţul de 29.500 Euro;
Având în vedere adresa Ministerului Culturii nr. 2116/23.03.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 25, ap. 7 înscris în C.F. nr. 28452 Braşov, identificat cu nr. top. (5657/3, 5658/1/3/a/2, 5657/1/a, 5658/1/1/a)/I, deţinut de PETRIŞ CRISTIANA MAGDALENA.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.