Hotărârea nr. 325/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 3, ap. 5 şi ap. 6, deţinut de GIANGU GHEORGHE şi GIANGU IUSTINA.
HOTĂRÂREA Nr. 325
din data de 30  iunie  2020
 

 

 

 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 3, ap. 5 şi ap. 6, deţinut de GIANGU GHEORGHE şi GIANGU IUSTINA;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 55.790 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 3, ap. 5 şi ap. 6, deţinut de GIANGU GHEORGHE şi GIANGU IUSTINA;
Văzând adresa nr. 55.790 din 12 iunie 2020 prin care numiţii GIANGU GHEORGHE şi GIANGU IUSTINA, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 3, ap. 5 şi ap. 6, înscrise în C.F. nr. 128999-C1-U3 Braşov, identificat cu nr. top. 5442/3, C.F. nr. 128999-C1-U5 Braşov, identificat cu top. 5442/5 şi C.F. nr. 128999-C1-U8, identificat cu nr. top. 5442/6, monument istoric, casă, datare sec. XVI, 1799, 1837, poz. 401 LMI 2015, cod BV-II-m-B-11542, pentru preţul de 200.000 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 311/19/02.06.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 22, ap. 3, ap. 5 şi ap. 6, înscrise în C.F. nr. 128999-C1-U3 Braşov, identificat cu nr. top. 5442/3, C.F. nr. 128999-C1-U5 Braşov, identificat cu top. 5442/5 şi C.F. nr. 128999-C1-U8, monument istoric, casă, datare sec. XVI, 1799, 1837, poz. 401 LMI 2015, cod BV-II-m-B-11542, deţinut de GIANGU GHEORGHE şi GIANGU IUSTINA.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.