Hotărârea nr. 324/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5 şi ap. 6, deţinut de SINGLEART DESIGN ŞI ARHITECTURĂ S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 324
din data de 30  iunie  2020

 

 

 
 
Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5 şi ap. 6, deţinut de SINGLEART DESIGN ŞI ARHITECTURĂ S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 45.932 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5 şi ap. 6, deţinut de SINGLEART DESIGN ŞI ARHITECTURĂ S.R.L.;
Văzând adresa nr. 45.932 din 14 mai 2020 prin care numitul Vlad Cristian Ştefan administrator al SINGLEART DESIGN ŞI ARHITECTURĂ S.R.L., solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, apartamentul 5 şi apartamentul nr. 6, înscris în C.F. nr. 46783 Braşov, identificat cu nr. top. 5734/2/9/V şi C.F. nr. 15711 Braşov, identificat cu nr. top. 5734/2/9/VI, monument istoric “Casa Radu Olteanu” monument istoric, datare sec. XX LMI 2015 poz. 939, cod BV-IV-m-b-11887, pentru preţul de 72.000 Euro (36.000 Euro Apartamentul nr. 5 + 36.000 Apartamentul nr. 6);
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 269/17/11.05.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 4, apartamentul 5 şi apartamentul nr. 6, înscris în C.F. nr. 46783 Braşov, identificat cu nr. top. 5734/2/9/V şi C.F. nr. 15711 Braşov, identificat cu nr. top. 5734/2/9/VI, deţinut de SINGLEART DESIGN ŞI ARHITECTURA S.R.L.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.