Hotărârea nr. 323/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona str. Zaharia Stancu.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 323
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona str. Zaharia Stancu;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 48.365 din 21.05.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcția Arhitect Șef , prin care se propune  trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona str. Zaharia Stancu;
Văzând adresa nr. 48.365 din 21.05.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1.309 din 05.05.2020 și extrasele C.F. pentru informare nr. 150105, 153653, 153245, 163706 şi 105445 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea FLAVUS INVESTITII S.R.L., a renunțat la dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri:
- teren înscris în C.F. nr. 150105 Brașov, nr. cad. 150105, în suprafață de 27 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 153653 Brașov, nr. cad. 153653, în suprafață de 3.771 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 153245 Brașov, nr. cad. 153245, în suprafață de 21 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 163706 Brașov, nr. cad. 163706, în suprafață de 246 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 105445 Brașov, identificat la A 1 cu nr. top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/12, în suprafață de 262 m.p. și la A 1.1. cu nr .top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/12, parcare auto betonată, situate în Braşov, zona str. Zaharia Stancu.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a următoarelor terenuri:
- teren înscris în C.F. nr. 150105 Brașov, nr. cad. 150105, în suprafață de 27 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 153653 Brașov, nr. cad. 153653, în suprafață de 3.771 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 153245 Brașov, nr. cad. 153245, în suprafață de 21 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 163706 Brașov, nr. cad. 163706, în suprafață de 246 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 105445 Brașov, identificat la A 1 cu nr. top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/12, în suprafață de 262 m.p., și la A 1.1. cu nr. top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/12, parcare auto betonată, situate în Braşov, zona str. Zaharia Stancu.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.