Hotărârea nr. 322/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona Șoseaua Cristianului - str. Bucegi.

 

HOTĂRÂREA Nr. 322
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona Șoseaua Cristianului - str. Bucegi;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 47.554 din 20.05.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a unor suprafeţe de teren situate în Braşov, zona Șoseaua Cristianului - str. Bucegi;
Văzând adresa nr. 47.554 din 20.05.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1.021 din 08.05.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 102038, 102001, 102008, 159667, 102012, 129285, 129386 și 161503 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea VGP ZONE Brașov S.R.L., a renunțat la dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri:
- teren înscris în C.F. nr. 102038 Brașov, nr. cad. 102038, în suprafață de 6.931 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 102001 Brașov, nr. cad. 102001, în suprafață de 1.359 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 102008 Brașov, nr. cad. 102008, în suprafață de 4.378 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 159667 Brașov, nr. cad. 159667, în suprafață de 4.603 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 102012 Brașov, nr. cad. 102012, în suprafață de 3.146 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 129285 Brașov, nr. cad. 129285, în suprafață de 24 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 129386 Brașov, nr. cad. 129386, în suprafață de 718 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 161503 Brașov, nr. cad. 161503, în suprafață de 623 m.p.
situate în Braşov, zona Șoseaua Cristianului - str. Bucegi.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a următoarelor terenuri:
- teren înscris în C.F. nr. 102038 Brașov, nr. cad. 102038, în suprafață de 6.931 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 102001 Brașov, nr. cad. 102001, în suprafață de 1.359 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 102008 Brașov, nr. cad. 102008, în suprafață de 4.378 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 159667 Brașov, nr. cad. 159667, în suprafață de 4.603 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 102012 Brașov, nr. cad. 102012, în suprafață de 3.146 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 129285 Brașov, nr. cad. 129285, în suprafață de 24 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 129386 Brașov, nr. cad. 129386, în suprafață de 718 m.p.
- teren înscris în C.F. nr. 161503 Brașov, nr. cad. 161503, în suprafață de 623 m.p.
situate în Braşov, zona Șoseaua Cristianului - str. Bucegi.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.