Hotărârea nr. 321/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164076 Brașov, nr. cad. 164076.

 

HOTĂRÂREA Nr. 321
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164076 Brașov, nr. cad. 164076;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 55.812 din 12.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 164076 Brașov, nr. cad. 164076;

Văzând adresa nr. 55.812 din 12.06.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 462 din 13.05.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 164076 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2),  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se ia act că societățile XADIREX TRADING S.R.L. și SPV INVESTMENT S.R.L. au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 164076 Brașov,  nr. cad. 164076, în suprafață de 24 m.p., din Poiana Brașov, Drumul Sulinar.

 

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 164076 Brașov, nr. cad. 164076, în suprafață de 24 m.p., din Poiana Brașov, Drumul Sulinar.

 

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.