Hotărârea nr. 320/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163639 Brașov, nr. cad. 163639.

 

HOTĂRÂREA Nr. 320
din data de 30  iunie  2020
 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163639 Brașov, nr. cad. 163639;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 51.965 din 02.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163639 Brașov, nr. cad. 163639;
Văzând adresa nr. 51.965 din 02.06.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1.085 din 28.05.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 163639 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea VGP ZONE Brașov S.R.L., a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 163639 Brașov, nr. cad. 163639, în suprafață de   355 m.p., str. Bucegi.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 163639 Brașov, nr. cad. 163639, în suprafață de 355 m.p., str. Bucegi.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.