Hotărârea nr. 319/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 149669 Brașov, nr. cad. 149669.

 

HOTĂRÂREA Nr. 319
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 149669 Brașov, nr. cad. 149669;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 48.371 din 21.05.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 149669 Brașov, nr. cad. 149669;
Văzând adresa nr. 48.371 din 21.05.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 1.307 din 05.05.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 149669 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea INTER AGRO GDS S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 149669 Brașov, nr. cad. 149669, în suprafață de 32 m.p., zona str. Zaharia Stancu.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 149669 Brașov, nr. cad. 149669, în suprafață de 32 m.p., zona str. Zaharia Stancu.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.