Hotărârea nr. 318/2020

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 544/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de S.C. HLM INVEST S.R.L.
HOTĂRÂREA Nr. 318
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 544/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de S.C. HLM INVEST S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 55.488 din 12.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 544/2020 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de S.C. HLM INVEST S.R.L.;
Văzând Oferta de donație nr. 544 din 10.06.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 164568 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a S.C. HLM INVEST S.R.L., autentificată sub nr. 544 din 10.06.2020, de Biroul Individual Notarial Frateș Mirela, referitoare la imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 164568 Brașov, nr. cad. 164568, în suprafață de 801 m.p., str. Nucului nr. 40.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 164568 Brașov, nr. cad. 164568, în suprafață de 801 m.p., str. Nucului nr. 40.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.