Hotărârea nr. 317/2020

Aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire.

 

HOTĂRÂREA Nr. 317
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 55.102 din 11.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări Construcții din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire;
Având în vedere prevederile art. 37, alin. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind legalizarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Autorizări Construcții, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • RegulamentLegConstrFaraAC.pdf