Hotărârea nr. 316/2020

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, aprobată prin H.C.L. nr. 367/23.07.2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 316
din data de 30  iunie  2020

 

 
 
Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, aprobată prin H.C.L. nr. 367/23.07.2015;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 53.124 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, aprobată prin H.C.L. nr. 367/23.07.2015;
Văzând şi adresa nr. 65.002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Zona str. Zizinului - centura mică - linia CFR Braşov - Bucureşti”, aprobată prin H.C.L. nr. 367 din 23.07.2015.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.