Hotărârea nr. 315/2020

Documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. Zona str. Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti”, beneficiar S.C. Dedeman S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 315
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism Modificare parţială P.U.Z. Zona str. Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti”, beneficiar S.C. Dedeman S.R.L;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 55.008 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune documentaţia de urbanism Modificare parţială P.U.Z. Zona str. Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti, beneficiar S.C. Dedeman S.R.L;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 13/2020, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 102 din data de 28.08.2018, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. - Zona str. Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti”;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 56.344/2020, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. - Zona str. Nucului - str. Lacurilor - Calea Bucureşti”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 136, alin. (3), alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 155, alin. (5), lit. f), art. 196, alin. (1),   lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Modificare parţială P.U.Z. - Zona str. Nucului -  str. Lacurilor - Calea Bucureşti, beneficiar S.C. Dedeman S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • REGULAMENT LOCAL DE URBANISM- PUZ.pdf
  • Prevederi generale.pdf
  • U02 Reglementari urbanistice PUZ Nucului IN VIGOARE.pdf