Hotărârea nr. 313/2020

Documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil parter cu funcţiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov”, beneficiar S.C. Lidl România S.C.S.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 313
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil parter cu funcţiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov”, beneficiar S.C. Lidl România S.C.S.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 45.939 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil parter cu funcţiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov”, beneficiar S.C. Lidl România S.C.S.;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 14/2020, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 66 din data de 13.08.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil parter cu funcţiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov,
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 38.371/2020, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z - Construire imobil parter cu funcţiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 136, alin. (3), alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 155, alin. (5), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil parter cu funcţiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amplasare post trafo, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov, beneficiar S.C. Lidl România S.C.S., parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.