Hotărârea nr. 312/2020

Aprobarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire hale de depozitare - logistică, servicii şi mică producţie, împrejmuire, drumuri, reţele, totem, casă pompe, casă portar, post transformare, Braşov, Calea Făgăraşului f.n.” iniţiator S.C. VGP ZONE Braşov S.R.L.
HOTĂRÂREA Nr. 312
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

 
Privind: aprobarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire hale de depozitare - logistică, servicii şi mică producţie, împrejmuire, drumuri, reţele, totem, casă pompe, casă portar, post transformare, Braşov, Calea Făgăraşului f.n.iniţiator S.C. VGP ZONE Braşov S.R.L.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.301 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire hale de depozitare - logistică, servicii şi mică producţie, împrejmuire, drumuri, reţele, totem, casă pompe, casă portar, post transformare, Braşov, Calea Făgăraşului f.n. iniţiator S.C. VGP ZONE Braşov S.R.L.;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 11 din 16.06.2020, emis pentru documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire hale de depozitare - logistică, servicii şi mică producţie, împrejmuire, drumuri, reţele, totem, casă pompe, casă portar, post transformare, Braşov, Calea Făgăraşului f.n.;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 39.135 din 16.04.2020, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Construire hale de depozitare - logistică, servicii şi mică producţie, împrejmuire, drumuri, reţele, totem, casă pompe, casă portar, post transformare, Braşov, Calea Făgăraşului f.n.;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire hale de depozitare - logistică, servicii şi mică producţie, împrejmuire, drumuri, reţele, totem, casă pompe, casă portar, post transformare, Braşov, Calea Făgăraşului f.n. iniţiator S.C. VGP ZONE Braşov S.R.L, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.