Hotărârea nr. 310/2020

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire trei imobile de locuinţe, anexe, organizare de şantier şi împrejmuire, Braşov, str. Merilor nr. 2 M”, beneficiar Ionescu Teodor.

 

HOTĂRÂREA Nr. 310
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 
Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire trei imobile de locuinţe, anexe, organizare de şantier şi împrejmuire, Braşov, str. Merilor nr. 2 M”, beneficiar Ionescu Teodor;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.292 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire trei imobile de locuinţe, anexe, organizare de şantier şi împrejmuire, Braşov, str. Merilor nr. 2 M”, beneficiar Ionescu Teodor;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 9 din 16.06.2020, emis pentru documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire trei imobile de locuinţe, anexe, organizare de şantier şi împrejmuire, Braşov, str. Merilor nr. 2 M”;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 42.656 din 04.05.2020, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire trei imobile de locuinţe, anexe, organizare de şantier şi împrejmuire, Braşov, str. Merilor nr. 2M”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire trei imobile de locuinţe, anexe, organizare de şantier şi împrejmuire, Braşov, str. Merilor nr. 2 M”, beneficiar Ionescu Teodor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.