Hotărârea nr. 31/2020

Modificarea H.C.L. nr. 100/28.02.2019, privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Brașov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 31
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 100/28.02.2019, privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 4.152 din 15.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 100/28.02.2019, privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. (4) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, care stabilește tarifele de acces pe proprietatea publică prin decizie ANCOM; ale art. 1, alin. (1) din Decizia nr. 997/2018 potrivit cărora: "Entitățile prevăzute la art. 6, alin. 1 și 2 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice , pot percepe furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele maxime prevăzute în anexa Deciziei"; ale H.C.L. nr. 236/2015, republicată conform H.C.L. nr. 221/2016, privind zonarea Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică prevederile H.C.L. nr. 100/2019 privind exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii publice şi private a Municipiului Braşov de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, după cum urmează:
a ) Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 100/2019, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietății publice și private a Municipiului Brașov, de către furnizorii de rețele de comunicații electronice, având în vedere tarifele menționate în Decizia ANCOM nr. 997/13.11. 2018.
 
b ) Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 100/ 2019, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 2. Tariful unic stabilit pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub terenurile prorietate publică sau privată ale Municipiului Brașov a furnizorilor de comunicații de rețele electronice, va fi de 0,92 lei/ml/an pentru rețele subterane“. 
 
c ) Se modifică Art. 3 din H.C.L. nr. 100/2019, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 3. (1) Tariful unic prevăzut în prezenta hotărâre se va menționa și achita în baza contractelor sau a actelor adiționale, încheiate în formă autentică cu fiecare furnizor de rețele de comunicații electronice.
(2) Tariful unic prevăzut în prezenta hotărâre constituie venituri la bugetul local”.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 100/28.02.2019 rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 100/28.02.2019, astfel cum a fost modificată, se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 100 din data de  28  februarie  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 31 din 31 ianuarie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a Municipiului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 4.152 din 15.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 100/28.02.2019, privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Brașov;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. (4) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, care stabilește tarifele de acces pe proprietatea publică prin decizie ANCOM; ale art. 1, alin. (1) din Decizia nr. 997/2018 potrivit cărora: "Entitățile prevăzute la art. 6, alin. 1 și 2 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice , pot percepe furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică tarifele maxime prevăzute în anexa Deciziei"; ale H.C.L. nr. 236/2015, republicată conform H.C.L. nr. 221/2016, privind zonarea Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietății publice și private a Municipiului Brașov, de către furnizorii de rețele de comunicații electronice, având în vedere tarifele menționate în Decizia ANCOM nr. 997/13.11. 2018.
 
 
Art. 2. Tariful unic stabilit pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub terenurile proprietate publică sau privată ale Municipiului Brașov a furnizorilor de comunicații de rețele electronice, va fi de 0,92 lei/ml/an pentru rețele subterane.
 
 
Art. 3. (1) Tariful unic prevăzut în prezenta hotărâre se va menționa și achita în baza contractelor sau a actelor adiționale, încheiate în formă autentică cu fiecare furnizor de rețele de comunicații electronice.
(2) Tariful unic prevăzut în prezenta hotărâre constituie venituri la bugetul local.
 
 
Art. 4. (1) Plata se va face până la 31 martie pentru anul în curs.
(2) Pentru contractele sau actele adiţionale la contractele iniţiale, care vor fi încheiate ulterior datei de 31 martie, plata se efectuează integral pentru anul în curs, în termen de 30 de zile de la semnarea acestora.
 
 
Art. 5.  (1) În cazul neachitării la termenele stabilite, se vor percepe majorări de întârziere.
(2) Nivelul majorării de întârziere este de 1 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
 
Art. 6. În contractele sau actele adiţionale încheiate între părţi vor fi menţionate toate condiţiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Braşov, inclusiv contravaloarea dreptului de folosinţă asupra imobilului - teren, precum şi despăgubirile datorate pentru eventualele prejudicii cauzate prin efectuarea lucrărilor.
 
 
Art. 7. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin schimbări care conduc la modificarea preţului datorat sau a lungimii de reţea, părţile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale în formă autentică la contractele iniţiale.
 
 
Art. 8. Până la finele anului 2020, se vor dezafecta toate reţelele aeriene existente, precum şi stâlpii de susţinere ale acestora, urmând a fi instalate numai subteran.
 
 
Art. 9. Pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aplică dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 70/2010 republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2013.
 
 
Art. 10. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.