Hotărârea nr. 306/2020

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Construire imobil cu regim de înălţime P cu funcţiunea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajarea de spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare accese auto şi pietonale, organizare de şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov”, iniţiator S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.

 

HOTĂRÂREA Nr. 306
din data de 30  iunie  2020

 

 
 
Privind: acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Construire imobil cu regim de înălţime P cu funcţiunea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajarea de spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare accese auto şi pietonale, organizare de şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov”, iniţiator S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 38.371 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Construire imobil cu regim de înălţime P cu funcţiunea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajarea de spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare accese auto şi pietonale, organizare de şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov”, iniţiator S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.;
Văzând adresa nr. 38.371/2020 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi Certificatul de Urbanism nr. 2.802/2018, prelungit;
Ţinând cont de prevederile secţiunii 3 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea B, din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil cu regim de înălţime P cu funcţiunea de magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajarea de spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, amenajare accese auto şi pietonale, organizare de şantier, str. Poienelor nr. 5, Braşov”, iniţiator S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.”, C.F. nr. 141059, identificat cu nr. cad. C1, top. 7324/1 şi C.F. nr. 106002, identificat cu nr. cad. 106002-C1, iniţiat de S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S., conform Certificatului de Urbanism nr. 2.802/26.10.2018, prelungit.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.