Hotărârea nr. 305/2020

Modificarea H.C.L. nr. 152/2006, republicată, privind reglementarea staționării și parcării pe domeniul public al Municipiului Brașov a vehiculelor de transport marfă și călători.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 305
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 152/2006, republicată, privind reglementarea staționării și parcării pe domeniul public al Municipiului Brașov a vehiculelor de transport marfă și călători;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Văzând propunerea domnului consilier local Sebastian Rusu, înregistrată sub nr. 57.699 din 18.06.2020;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 152/2006, republicată, privind reglementarea staționării și parcării pe domeniul public al Municipiului Brașov a vehiculelor de transport marfă și călători;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 152/2006, republicată, inclusiv titlul acesteia, în sensul înlocuirii sintagmei "vehiculelor de transport marfă și călători” cu sintagma „vehiculelor”.
 
 
Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 152/2006, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 
 
HOTĂRÂREA Nr. 152 din data de 27  martie 2006
Republicată conform H.C.L. nr. 442 din 17 iulie 2006 și conform H.C.L. nr. 305 din 30 iunie 2020

 

 

 

 

 

Obiect: reglementarea staționării și parcării pe domeniul public al Municipiului Brașov a vehiculelor;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;

Văzând propunerea domnului consilier local Sebastian Rusu, înregistrată sub nr. 57.699 din 18.06.2020;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 152/2006, republicată, privind reglementarea staționării și parcării pe domeniul public al Municipiului Brașov a vehiculelor de transport marfă și călători;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

Art. 1. Se interzice staționarea vehiculelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, în parcuri, pe trotuare, alei pietonale, în parcările publice destinate autoturismelor, parcările de reședință amenajate în jurul imobilelor de locuit, precum și pe carosabilul străzilor din cartierele de locuit în care există semnalizare corespunzătoare privind această interdicție.

 

 

Art. 2. Se interzice staționarea și parcarea vehiculelor indiferent de tonaj în parcările publice destinate autoturismelor precum și în parcările de reședință amenajate în jurul imobilelor de locuit.

 

 

Art. 3. Se interzice staționarea pe domeniul public a vehiculelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, cu excepția cazurilor când se face aprovizionare cu condiția respectării Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere.

 

 

Art. 4. Se interzice parcarea vehiculelor în alte locuri decât cele special amenajate și destinate acestui scop.

 

 

Art. 5. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă între :

- 500 - 1.000 lei (RON) persoanele fizice și

- 1.000 - 2.000 lei (RON) persoanele juridice

 

 

Art. 6. Constatarea contravențiilor se va face pe bază de proces - verbal de contravenție, de către

- Poliția Municipiului Brașov

- Direcția Poliția Comunitară

- Împuterniciții primarului

Dispozițiile prezentului articol se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului - verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul - verbal de constatare a contravenției.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, Politia Municipiului Brașov și Direcția Poliția Comunitară Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.