Hotărârea nr. 304/2020

Modificarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 304
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.224 din 19.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative prin care s-a dispus ca elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat să beneficieze gratuit de servicii publice de transport local rutier, pe tot parcursul anului calendaristic şi ale HOTĂRÂRII nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 prin care se reglementează procedura de decontare a sumelor în vederea asigurării deplasării elevilor; precum şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, lit. m), art. 17, alin. (1), lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 20, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 84, alin. (1) şi (3^1), art. 105, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b), lit. n), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică alin. (1) al Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, şi va avea următorul cuprins:
Art. 1. Începând cu data de 01.07.2020 elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul în Municipiul Brașov, beneficiază gratuit de servicii publice de transport local, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Alin. (2) şi alin. (3) ale Art. 1, precum și Anexa nr. 1 A, din Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, îşi încetează valabilitatea.
 
 
Art. 3. Anexa nr. 1 parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, se modifică conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 734/2018, republicată, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se va republica.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Direcţia Economică, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Unităţile de Învăţământ din Municipiul Braşov, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 734  din data de 14 decembrie 2018
Republicată conform H.C.L. nr. 625/2019; H.C.L. nr. 702/2019 și conform H.C.L. nr. 304
din data de 30 iunie 2020
 
 
 
 
 
Privind: acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.224 din 19.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 734/2018, republicată, privind acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative prin care s-a dispus ca elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat să beneficieze gratuit de servicii publice de transport local rutier, pe tot parcursul anului calendaristic şi ale HOTĂRÂRII nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 prin care se reglementează procedura de decontare a sumelor în vederea asigurării deplasării elevilor; precum şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. 4, lit. m), art. 17, alin. (1), lit. i) și lit. o), art. 19^1 şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 20, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 84, alin. (1) şi (3^1), art. 105, alin. 2, lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. b), lit. n), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.07.2020 elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul în Municipiul Brașov, beneficiază gratuit de servicii publice de transport local, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2019, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului  Braşov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de „Abonamente lunare toate liniile cu reducere pentru studenţi”, conform Planului tarifar aprobat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres - Poiana Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
        (2) Începând cu data de 07 octombrie 2019,studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe raza Municipiului Braşov, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în timpul anului universitar de „Abonamente lunare toate liniile”, gratuite conform Planului tarifar aprobat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2 A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 beneficiază de călătorii reduse cu 50 % faţă de valoarea nominală a preţului călătoriei, pe bază de călătorii încărcate pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., pe toate liniile de transport de pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:
a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani;
b) pensionarii, indiferent de vârstă, de cuantumul pensiei şi de categoria pensiei,
conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 beneficiază lunar de 15 (cincisprezece) titluri de călătorie gratuite încărcate pe un card de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., valabil pe toate liniile de transport public local de călători de pe raza municipiului Braşov, cu excepţia Liniei 20 Expres - Poiana Braşov, următoarele categorii de persoane având domiciliul în municipiul Braşov:
a) persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani şi nu au venituri nete care depăşesc 1200 lei/lună;
b) pensionarii indiferent de vârstă, de categoria pensiei: invaliditate, de urmaş (numai în cazul soţ/soţie), anticipată, anticipată parţială, limită de vârstă şi cu venituri nete sub 1.200 de lei/lună, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 5. Se aprobă începând cu data de 01 ianuarie 2019 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov pentru următoarele categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov, care au obţinut certificat de revoluţionar în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare:
a) luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
b) urmaşii de eroi-martiri (soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi copiii acestuia);
c) persoane care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
d) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
e) urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (soţul supravieţuitor, copii şi părinţii celui decedat),
conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 6. Se aprobă începând cu data de 01 ianuarie 2019 acordarea dreptului la gratuitate pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov, pentru veteranii de război şi văduvele de război, cu domiciliul în municipiul Braşov, care au obţinut legitimaţia de veteran de război în baza Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Începând cu data de 01 ianuarie 2019 persoanele care donează sânge la instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional cu sediul în Municipiul Braşov, beneficiază pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov de „Abonament lunar toate liniile cu 50 % reducere pentru donatori de sânge”, încărcat pe cardul de transport, eliberat de către societatea RATBV S.A., conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 8. Începând cu data 01 ianuarie 2019 H.C.L. nr. 604/2016, H.C.L. nr. 486/2017, H.C.L. nr. 605/2016, republicată, H.C.L. nr. 606/2016, republicată, H.C.L. nr. 607/2016, republicată, H.C.L. nr. 608/2016, republicată, H.C.L. nr. 609/2016, republicată, H.C.L. nr. 610/2016, republicată şi H.C.L. nr. 333/2017 îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 9. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 la HCL nr. modif HCL 734 din 2018 rep gratuitate elevi.pdf
  • Anexa 2 la HCL -acordarea unor facilitati pentru STUDENTI-rep3.pdf
  • Anexa 2A la HCL-acordarea gratuitatilor la transport pt studenti orfani-rep 3.pdf
  • Anexa 3 la HCL -acordarea tarifului redus la transport pentru PENSIONARI rep3.pdf
  • Anexa 4 la HCL-acordarea 15 CALATORII gratuite pe luna pentru PENSIONARI rep3.pdf
  • Anexa 5 la HCL -acordarea gratuitatilor la transport pentru REVOLUTIONARI rep3.pdf
  • Anexa 6 la HCL-acordarea gratuitatilor la transport pentru VETERANI rep3.pdf
  • Anexa 7 la HCL -acordarea tarifului redus la transport pentru DONATORII DE SANGE rep3.pdf