Hotărârea nr. 303/2020

Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public și a indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public respectiv aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov”, a delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public și a contractului-cadru privind concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 303
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

 

Privind: actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public și a indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public respectiv aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov”, a delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public și a contractului-cadru privind concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.328 din 19.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public și a indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public respectiv aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov”, a delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public și a contractului-cadru privind concesionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov;
Văzând Tema de proiectare pentru realizarea studiului „Evaluarea situației existente a sistemului de iluminat public și studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 230/2006, a serviciului de iluminat public; ale Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; ale Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; ale Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public; ale Legii nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, actualizată și ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, actualizată;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public în municipiul Brașov și a indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov, aprobate prin H.C.L. nr. 128/2005, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă „Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brașov”.
 
 
 
Art. 3. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către un operator autorizat, prin contract de concesiune, încheiat în baza licitației publice deschise.
 
 
 
Art. 4. Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea gestiunii  serviciului de iluminat public din municipiul Brașov prin concesiune, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 6. Se aprobă conținutul contractului-cadru privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Brașov, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 la Caietul de sarcini al serv de iluminat public.pdf
  • Anexa 2 la Caietul de sarcini al serv de iluminat public.pdf
  • Anexa 3 la Caietul de sarcini al serv de iluminat public - Incadrare in clase de iluminat.pdf
  • Anexa 3 la Caietul de sarcini al serv de iluminat public - inventar.pdf
  • Anexa 3 la Caietul de sarcini al serv de iluminat public - Lista PT.pdf
  • Anexa 4 la Caietul de sarcini al serv de iluminat public - Situatia propusa.pdf
  • Anexa 1 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - Centralizator oferta.pdf
  • Anexa 2 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - Investitii.pdf
  • Anexa 3 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - Intretinere si Modernizare.pdf
  • Anexa 4 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - Iluminat festiv.pdf
  • Anexa 5 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - calcule luminotehnice.pdf
  • Anexa 6 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - Fise tehnice.pdf
  • Anexa 7 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - Incadrare in clase de iluminat.pdf
  • Anexa 8 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - Lista PT.pdf
  • Anexa 9 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - inventar.pdf
  • Anexa 10 la caiet de sarcini delegare gestiune prin concesiune - operatiuni minimale intretinere.pdf
  • Contract cadru concesiune serv iluminat public.pdf