Hotărârea nr. 302/2020

Modificarea H.C.L. nr. 353/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 4”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 302
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 353/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 4”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.757 din 22.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 353/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 4”;
Având în vedere că în urma realizării proiectului tehnic de către S.C. ROZINI S.R.L., s-a completat și modificat Devizul General al investiției, motiv pentru care s-au modificat indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 353/28.06.2018;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 353/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii ”Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 4”, care va avea următorul cuprins:
"Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 4”, după cum urmează:
- valoare totală: - 6.404.221,42 lei inclusiv TVA
- din care C+M: - 5.657.170,75 lei inclusiv TVA .
Termen realizare : 14 luni calendaristice."
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 353 din 28.06.2018, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi din H.C.L. nr. 353/28.06.2018, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 353  din data de 28 iunie 2018
Republicată conform H.C.L. nr. 302 din data de 30 iunie 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire Sală Sport Şcoala Gimnazială nr. 4”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.757 din 22.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 353/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 4”;
Având în vedere că în urma realizării proiectului tehnic de către S.C. ROZINI S.R.L., s-a completat și modificat Devizul General al investiției, motiv pentru care s-au modificat indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 353/28.06.2018;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Construire Sală Sport Şcoala Gimnazială nr. 4”, după cum urmează:
- valoare totală: - 6.404.221,42 lei inclusiv TVA
- din care C+M: - 5.657.170,75 lei inclusiv TVA
Termen realizare : 14 luni calendaristice.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • DEVIZ GENERAL scoala 4- .pdf