Hotărârea nr. 30/2020

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în Municipiul Brașov.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 30
din data de  31  ianuarie  2020
 

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în Municipiul Brașov;

 

 

 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 4.082 din 15.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în Municipiul Brașov;
Văzând solicitarea de clarificări nr. 2.350/2020 emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în cadrul etapei precontractuale;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv specific: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 53; H.C.L. nr. 177/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a zonei metropolitane Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e),    lit. f), alin. (7), lit. a), lit. e), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul „Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, proprietatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, nr. apelului de proiecte POR/189/4/2/ Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ.
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere si sport”, în cuantum de 8.864.327,32 lei (inclusiv TVA).
 
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 133.336,64 lei , reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 174.619,82 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport”.
 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul UAT Municipiul Brașov, cu obținerea aprobării Consiliului Local Brașov.
 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
 
Art. 6. Se împuterniceşte dl. George Scripcaru să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Braşov.
 
Art. 7. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2019 își încetează aplicabilitatea.
 
Art. 8. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Relații Externe, Cultură și Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.