Hotărârea nr. 3/2020

Utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 3
din data de  31  ianuarie  2020
 
 
 
 
Privind: utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 4.643 din 16.01.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 44 şi art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; ale prevederilor pct. 10.6.3. din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 aprobate prin O.M.F.P. nr. 3751/13.12.2019; precum şi ale H.C.L. nr. 4/28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2020 din bugetul Municipiului Brașov, republicată prin H.C.L. nr. 391/24.06.2019;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă ca excedentul anilor precedenţi pentru instituţiile publice finanţate în anul 2020 din bugetul Municipiului Braşov, care au înfiinţate activităţi susţinute integral din venituri proprii sau care se finanţează din venituri proprii şi subvenţii, să rămână la dispoziţia acestora, cu excepția sumei de 149.885,84 lei reprezentând excedentul anilor precedenți al Poliției Locale Brașov, ce urmează a fi preluat ca venit al bugetului local al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi pentru instituţiile publice şi Municipiul Braşov aferent activităţilor finanţate integral din venituri proprii, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi pentru instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa 1 si anexa 2.pdf