Hotărârea nr. 298/2020

Desemnarea unui reprezentant al autorităţii publice tutelare în consiliul de administraţie al S.C. RATBV S.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 298
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
Privind: desemnarea unui reprezentant al autorităţii publice tutelare în consiliul de administraţie al S.C. RATBV S.A.;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 55.067 din 11. 06.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de Guvernanță Corporativă, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al autorităţii publice tutelare în consiliul de administraţie al S.C. RATBV S.A.;
Văzând adresa societăţii S.C. RATBV S.A. nr. 6.826/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 52.769/2020 care aduce la cunoştinţa autorităţii publice tutelare, Consiliul Local al Municipiului Braşov, că în această societate, în urma parcurgerii tuturor etapelor de selecție, a fost numită d-na Vlad Gabriela Dana pe postul de membru în consiliul de administraţie, de către Adunarea Generală a Acționarilor;
Având în vedere prevederile art. 94, alin. (2^1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei; precum şi ale art. 6, art. 7 şi art. 8 din H.C.L. nr. 393/2016, republicată, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare, în societate comercială pe acţiuni cu denumirea de RATBV S.A., precum şi Actul Constitutiv al societăţii autentificat sub nr. 2002/06.10.2017;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se desemnează d-na Vlad Gabriela Dana reprezentant al autorităţii publice tutelare, Consiliul Local al Municipiului Braşov, în Consiliul de Administraţie al S.C. RATBV S.A., pe durata contractului de mandat.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Compartimentul de Guvernanţă Corporativă şi reprezentanţii autorităţii publice tutelare în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.