Hotărârea nr. 297/2020

Darea în administrare a unor bunuri de inventar către Direcția de Asistență Socială Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 297
din data de 30  iunie  2020
 
 
 
 
 
Privind: darea în administrare a unor bunuri de inventar către Direcția de Asistență Socială Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.969 din 18.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere, Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brașov, prin care se propune darea în administrare a unor bunuri de inventar către Direcția de Asistență Socială Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 - 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către  Direcția de Asistență Socială Brașov, a unor bunuri de inventar, conform Anexei, cu valoare totală de inventar 29.570,3 lei cu TVA inclus.
 
 
Art. 2. Predarea - primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri, se va face prin proces-verbal până cel târziu la data de 31.07.2020.
 
 
Art. 3. Administrarea bunurilor de inventar de la art. 1 se face pe durată nedeterminată și poate fi revocată printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 4. Direcția de Asistență Socială Brașov are următoarele obligații:
           a) să folosească bunurile date în administrare pentru scopul pentru care le-au primit, adică pentru folosința persoanelor vârstnice fără susținători sau altă formă de ajutor;
           b) să utilizeze bunurile ca un bun proprietar și să suporte toate cheltuielile necesare bunei funcționări a acestora;
       c) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării necorespunzătoare;
           d) să reevalueze bunurile, în condițiile legii.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și Direcția de Asistență Socială Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa.doc