Hotărârea nr. 296/2020

Darea în administrare a unor bunuri de inventar către unitățile de învățământ și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 296
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

 
Privind: darea în administrare a unor bunuri de inventar către unitățile de învățământ și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 57.957 din 18.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Braşov, prin care se propune darea în administrare a unor bunuri de inventar către unitățile de învățământ și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 - 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare a unor bunuri de inventar către unitățile de învățământ și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform Anexelor 1 - 3, cu valoarea totală de inventar 156.045,89 lei cu TVA inclus.
 
 
Art. 2. Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va face prin proces-verbal până cel târziu la data de 31.07.2020.
 
 
Art. 3. Administrarea bunurilor de inventar de la art. 1 se face pe durată nedeterminată și poate fi revocată printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 4. Unitățile de învățământ și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov au următoarele obligații:
          a) să folosească bunurile date în administrare pentru scopul pentru care le-au primit, adică pentru folosința persoanelor vârstnice fără susținători sau altă formă de ajutor;
          b) să utilizeze bunurile ca un bun proprietar și să suporte toate cheltuielile necesare bunei funcționări a acestora;
      c) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării necorespunzătoare;
          d) să reevalueze bunurile, în condițiile legii.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și unitățile de învățământ și instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1.pdf
  • Anexa nr.2.pdf
  • Anexa nr.3.pdf