Hotărârea nr. 295/2020

Darea în administrare a unei autospeciale de transport pacienți înalt contagioși către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei" Judeţul Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 295
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

 

 
Privind: darea în administrare a unei autospeciale de transport pacienți înalt contagioși către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei" Judeţul Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.892 din 22.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brașov, prin care se propune darea în administrare a unei autospeciale de transport pacienți înalt contagioși către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei" Judeţul Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 - 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare a autospecialei de transport pacienți înalt contagioși, bun mobil aflat în proprietatea Municipiului Braşov, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei" Judeţul Brașov.
 
 
Art. 2. Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va face prin proces-verbal până cel târziu la data de 06.07.2020.
 
 
Art. 3. Administrarea bunurilor de inventar de la art. 1 se face pe durată nedeterminată și poate fi revocată printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei" Judeţul Brașov, are următoarele obligații:
          a) să folosească bunul și elementele conținute de acesta, dat în administrare pentru scopul pentru care a fost primit, adică pentru asigurarea transportului pacienților înalt contagioși, cu scopul asigurării intervenției operative, acordării primului ajutor medical calificat și transportului personalului specializat la locul intervenției;
          b) să utilizeze bunurile ca un bun proprietar și să suporte toate cheltuielile necesare bunei funcționări a acestora;
          c) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunurilor la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării necorespunzătoare;
          d) să reevalueze bunurile, în condițiile legii;
          e) să prezinte, anual, proprietarului, rapoarte privind activitatea desfășurată cu autospeciala;
          f) să permită accesul proprietarului, pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
          g) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara Bârsei" Judeţul Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa la HCL - inventar autospeciala.xls