Hotărârea nr. 294/2020

Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru Investiția “Realizare branșament, în zona Tractorul, a Colegiului Tehnic “Mircea Cristea”.

HOTĂRÂREA Nr. 294

din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru  Investiția “Realizare branșament, în zona Tractorul, a Colegiului Tehnic “Mircea Cristea;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 2.057 din 17.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți Investiției “Realizare branșament, în zona Tractorul, a Colegiului Tehnic “Mircea Cristea;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici pentru Investiția “Realizare branșament, în zona Tractorul, a Colegiului Tehnic “Mircea Cristea, după cum urmează:
- valoare totală: - 3 996 884,57 lei inclusiv TVA
- din care C+M: - 1 456 416,12 lei inclusiv TVA
Durata estimativă a realizării investiției este de 4 luni.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Serviciul Public Local de Termoficare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.