Hotărârea nr. 293/2020

Încetarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, încheiat în baza H.C.L. nr. 307/2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 293
din data de 30  iunie  2020
 

 

 
 
Privind: încetarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, încheiat în baza H.C.L. nr. 307/2019;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020; Analizând, Referatul de aprobare nr. 49.864 din 23.06.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune încetarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, încheiat în baza H.C.L. nr. 307/2019;
Având în vedere prevederile art. 350, alin. (2), lit. b) și e) și art. 353 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; adresele Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu cu nr. 1.136 din 07.05.2020 și 1.446 din 15.06.2020, înregistrate în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov cu nr. 37.134 din 11.05.2020, respectiv cu nr. 47.890 din 16.06.2020; Decizia Chiriarhală nr. 209 din 06.05.2020 și Raportul de utilitate publică desfășurată cu nr. 1.523 din 23.06.2020 înregistrat în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov cu nr. 49.842 din 23.06.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.07.2020, încetează Protocolul de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, încheiat în baza H.C.L. nr. 307/2019, prin încheierea unui act adițional conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.07.2020, încetează darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu a bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Direcției de Asistență Socială Brașov, date prin H.C.L. nr. 307/2019.
 
 
Art. 3. Începând cu data de 01.07.2020, H.C.L. nr. 307/2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcţia de Asistență Socială Braşov şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Incetare Protocol Arhiepiscopie.pdf