Hotărârea nr. 292/2020

Aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 292
din data de 30  iunie  2020

 

 

 

 

 
Privind: aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 48.645 din 18.06.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 79, alin. (1), alin. (2), art. 83, alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 6, lit. (a), art. 9, alin. (1), lit. a) și lit. f) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Anexei nr. 6 - Standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; ale art. 1, art. 2, alin. (1) și alin. (2) și anexa nr. 2 din H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.07.2020 se aprobă standardul de cost pentru serviciile sociale furnizate în cadrul Centrului Servicii Sociale de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu “Sfântul Nicolae”, pentru anul 2020, la suma de 16.284 lei/an/beneficiar.
 
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.07.2020, H.C.L. nr. 824/2019, își încetează aplicabilitatea.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.